Công ty luật TNHH Hà Đô

Thay đổi thành viên công ty

  • Thay đổi thành viên trong công ty

    Thay đổi thành viên công ty

    Trường hợp người đại diện theo pháp luật không thông báo kết quả tiến độ góp vốn theo quy định, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc thành viên sở hữu phần vốn góp lớn nhất tại công ty có quyền nhân danh công ty thực hiện...