Công ty luật TNHH Hà Đô

Dân Sự

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự

  Luật này nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều trong bộ luật tố tụng dân sự....

 • Luật xuất bản

  Luật xuất bản

  Luật xuất bản số 20 ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất...

 • Luật hòa giải ở cơ sở

  Luật hòa giải ở cơ sở

  Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2013. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động...

 • Bộ luật về tố tụng dân sự

  Bộ luật về tố tụng dân sự

  Bộ luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004 về tố tụng dân sự....

 • Bộ luật dân sự

  Bộ luật dân sự

  Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 quy định:Phần 1; Những quy định chung, Phần 2;Tài sản và quyền sở hữu, phần 3; Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, Phần 4; Thừa kế, Phần 5; Quy định về chuyển quyền sử dụng đất, Phần 6; Quyền...