Công ty luật TNHH Hà Đô

Công văn số 9036/BTC-TCHQ do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/07/2013

Công văn số 9036/BTC-TCHQ do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/07/2013 về thẩm quyền xây dựng Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

Số: 9036/BTC-TCHQ

V/v: Thẩm quyền xây dựng Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Thời gian qua công tác quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn một số tồn tại như: chưa xây dựng đầy đủ mức giá kiểm tra đối với mặt hàng xuất khẩu làm thủ tục hải quan tại địa phương có thuế suất cao hoặc xây dựng mức giá kiểm tra thấp, không thống nhất, không đầy đủ tiêu chí tên hàng,… đặc biệt đối với mặt hàng quặng xuất khẩu. Do vậy, đã không xác định được dấu hiệu nghi vấn đối với các lô hàng có giá trị khai báo thấp để xử lý kịp thời theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 3530/VPCP-KTN ngày 06/5/2013 nhằm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp khai báo giá xuất khẩu không đúng giá thực tế, ngăn chặn hiệu quả tình trạng gian lận thương mại trong xuất khẩu khoáng sản, đồng thời để khắc phục các tồn tại trong việc xây dựng Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu cấp Cục, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan ban hành trước ngày 20/7/2013 Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu và mức giá kiểm tra kèm theo áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung xây dựng giá kiểm tra đối với những mặt hàng khoáng sản xuất khẩu có thuế suất cao, kim ngạch lớn như: các loại quặng, than… xuất khẩu làm cơ sở để kiểm tra trị giá khai báo, xác định dấu hiệu nghi vấn và xử lý kịp thời các trường hợp khai báo trị giá xuất khẩu không đúng giá bán thực tế theo quy định của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (để biết);
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (46).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam