Công ty luật TNHH Hà Đô

Tư vấn Hợp đồng thương mại quốc tế

  • Tư vấn Hợp đồng cho thương mại quốc tế

    Tư vấn Hợp đồng thương mại quốc tế

    Có một đặc trưng cố hữu trong giao thương quốc tế đó là sự không đồng nhất về luật pháp quốc gia của các bên trong quan hệ hợp đồng. Điều này cũng gây nên nhiều khó khăn, là mầm mống dẫn đến tranh chấp trong quan hệ kinh doanh quốc tế....