Công ty luật TNHH Hà Đô

Tư vấn doanh nghiệp thường xuyên

  • Bồi thường vi phạm hợp đồng lao động

    Bồi thường vi phạm hợp đồng lao động

    Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia xác lập quan hệ lao động....

  • Tư vấn cho doanh nghiệp thường xuyên

    Tư vấn doanh nghiệp thường xuyên

    Những lĩnh vực mà chúng tôi có thể tư vấn thường xuyên hiệu quả nhất là: hợp đồng thương mại, nghiệp vụ trong thương mại quốc tế, pháp luật về đầu tư, qản trị doanh nghiệp, lao động, công đoàn, sở hữu trí tuệ, thủ tục hành chính, thuế....