Công ty luật TNHH Hà Đô

Thông tư 09b/2013/TT-BTP của BTP ngày 20/5/2013 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của BTP V/v ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Thông tư 09b/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/5/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư 05/2012/ TT-BTP ngày 23/05/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08.a/2010/TT-BTP

BỘ TƯ PHÁP
——————-
Số: 09b/2013/TT-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN VIỆC GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2012/TT-BTP NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA BỘ TƯ PHÁP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP

 
- Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
- Căn cứ Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
- Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP) và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP (sau đây gọi là Thông tư số 05/2012/TT-BTP) như sau:
1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 05/2012/TT-BTP như sau:
“1. Điều 3 được sửa đổi như sau:
“Điều 3. Ban hành sổ, biểu mẫu hộ tịch
Ban hành 05 loại sổ hộ tịch và 69 loại biểu mẫu hộ tịch theo danh mục kèm theo Thông tư này.
Kích cỡ của 05 loại sổ hộ tịch và 69 loại biểu mẫu hộ tịch được thống nhất sử dụng khổ giấy (210 x 297mm)”.”
2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
“1. Bộ Tư pháp in, phát hành 05 loại sổ hộ tịch và 05 loại biểu mẫu bản chính, bao gồm:
a) 05 loại sổ hộ tịch được sử dụng chung cho đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP), Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực (sau đây gọi là Nghị định số 06/2012/NĐ-CP) và Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 24/2013/NĐ-CP) theo Mục A Danh mục I kèm theo Thông tư này.
b) 05 loại biểu mẫu bản chính in màu, có hoa văn bao gồm:
- 03 loại biểu mẫu bản chính (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy chứng tử) sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, theo Mục B Danh mục I kèm theo Thông tư này.
- 02 loại biểu mẫu bản chính (Giấy chứng nhận kết hôn; Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con) sử dụng để đăng ký việc kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, theo Mục C Danh mục I kèm theo Thông tư này.”.
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 05/2012/TT-BTP như sau:
“2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:
“2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 64 biểu mẫu hộ tịch đen trắng, không có hoa văn (bao gồm các biểu mẫu bản chính còn lại; tất cả các biểu mẫu bản sao, biểu mẫu tờ khai và biểu mẫu khác), bao gồm:
a) 40 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP, theo Mục A Danh mục II kèm theo Thông tư này.
b) 09 biểu mẫu hộ tịch sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, theo Mục B Danh mục II kèm theo Thông tư này.
c) 15 biểu mẫu tờ khai sử dụng để đăng ký các sự kiện hộ tịch theo Mục C Danh mục II kèm theo Thông tư này.
Cơ quan đăng ký hộ tịch và người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được tự truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) để in và sử dụng miễn phí 64 biểu mẫu quy định tại khoản này. Đối với những địa phương chưa có điều kiện sử dụng Internet, Sở Tư pháp chủ động tổ chức in, phát hành miễn phí các biểu mẫu hộ tịch này, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng biểu mẫu hộ tịch của địa phương”.”
4. Sửa đổi điểm a khoản 6 Điều 6 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
“a) Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại, cấp lại bản chính Giấy khai sinh hoặc ghi vào sổ việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.”
5. Sửa đổi khoản 5 Điều 8 của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
“5. Mục ghi chú: Ghi rõ loại việc thực hiện như: đăng ký lại.”
Điều 2. Ban hành Danh mục biểu mẫu và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này như sau:
1. Ban hành Danh mục biểu mẫu thay thế Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và Thông tư số 05/2012/TT-BTP.
2. Ban hành 08 biểu mẫu thay thế 08 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP như sau:
a) Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1 thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2;
b) Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-KH.1.a thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.2.a;
c) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1 thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.2;
d) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-CMC.1.a thay thế TP/HTNNg-2010-CMC.2.a;
đ) Tờ khai đăng ký kết hôn: biểu mẫu TP/HT-2013-TKĐKKH thay thế biểu mẫu TP/HT-2010-KH.1;
e) Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: biểu mẫu TP/HT-2013-TKXNHN thay thế biểu mẫu TP/HT-2010-XNHN.1;
f) Tờ khai đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TKTVHT thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.3;
g) Giấy đăng ký hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài: biểu mẫu TP/HTNNg-2013-TVHT thay thế biểu mẫu TP/HTNNg-2010-KH.5.
3. Ban hành biểu mẫu Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài: biểu mẫu TP/HT-2013-TKGCKH thay thế biểu mẫu TP/HT-2012-TKGSHT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP.
4. Ban hành bổ sung 04 biểu mẫu hộ tịch bao gồm:
a) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính): biểu mẫu TP-NG/HT-2013-CMC.1 (sử dụng tại Cơ quan đại diện);
b) Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao): biểu mẫu TP-NG/HT-2013-CMC.1.a (sử dụng tại Cơ quan đại diện);
c) Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: biểu mẫu TP/HT-2013-TKGCCMC;
d) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài): biểu mẫu TP/HTNNg-2013-XNTTHN.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2013.
2. Bãi bỏ biểu mẫu Lý lịch cá nhân (của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn): mẫu TP/HTNNg-2010-KH.4 ban hành kèm Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để kịp thời hướng dẫn./.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam