Công ty luật TNHH Hà Đô

Thông báo 198/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 23-05-2013 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——————

Số: 198/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Thông báo 198/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (Đề án số hóa truyền hình). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình và các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị truyền hình. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam báo cáo về Đề án số hóa truyền hình, ý kiến thamluận của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề án số hóa truyền hình là đề án kinh tế – xã hội quan trọng có liên quan tới hàng chục triệu người xem truyền hình trên cả nước, vì vậy yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, lãnh đạo các Bộ ngành có liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án.

2. Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí và truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình, đặc biệt tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích và lộ trình thực hiện để nhân dân được biết và hưởng ứng thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng và phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Đề án số hóa truyền hình địa phương và có văn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch triển khai Đề án trước ngày 30 tháng 6 năm 2013.

4. Các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình xây dựng và báo cáo Bộ Thông tin vàTruyền thông kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình của doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 6 năm 2013.

5. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định cụ thể số lượng, quy mô phủ sóng, điều kiện lựa chọn và hình thức tổ chức cấp phép cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình khu vực; quyết định phương án truyền dẫn, phát sóng kênhchương trình địa phương tại các khu vực không có doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình khu vực.

6. Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam sớm định hướng về việc phủ sóng cho khu vực miền núi theo hướng phủ sóng truyền hình mặt đất kết hợp với truyền hình số qua vệ tinh cho khu vực này để đạt hiệu quả cao nhất.

7. Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam nghiên cứu, làm rõ các vấn đề liên quan đến giải pháp hỗ trợ tài chính của Đề án, bao gồm:

a) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số và các doanh nghiệp sản xuất thiết bị thu truyền hình số.

b) Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho người dân từ nguồn kinh phí Quỹ dịch vụ viễn thông công ích kết hợp với ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình;
- Các Bộ: TTTT, CT, TC, KHĐT, KHCN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC);
- Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03). TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam