Công ty luật TNHH Hà Đô

Thông báo số 210/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07-06-2013

Thông báo số 210/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 07/06/2013 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 210/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Ngày 27 tháng 5 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh – Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo) về công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2012, năm tháng đầu năm 2013 và chương trình công tác những tháng cuối năm 2013. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng và các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các bộ, địa phương tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Năm 2012 và năm tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Ban Chỉ đạo đã bám sát chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với các cơ quan chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đã trình Thủ tướng Chính phủ 28 đề án về cơ chế chính sách phục vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, đạt 78% kế hoạch năm 2012 và 50% kếhoạch năm 2013. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 99/101 phương án sắp xếp, đổi mới DNNN của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011-2015; 17/21 đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015. Trình Bộ Chính trị Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; trình Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương sáu Khóa XI Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN; tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; dự thảo 12/15 Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Năm 2012 và năm tháng đầu năm 2013, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng sắp xếp được 32 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 20 doanh nghiệp, sáp nhập 05 doanh nghiệp, bán 03 doanh nghiệp, chuyển thành trách nhiệm hữu hạn một thành viên 03 doanh nghiệp và thànhlập mới 01 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu DNNN cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc xây dựng và ban hành cơ chế chính sách chưa bảo đảm tiến độ đề ra, còn chậm so với yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới DNNN, việc triển khai thực hiện các phương án sắp xếp, đổi mới DNNN và các phương án tái cơ cấu tập đoàn kinh tế, tông công ty nhà nước còn chậm, kết quả đạt thấp; việc thoái vốn còn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu là do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước khó khăn, cơ chế, chính sách còn vướng mắc; quan điểm, tư tưởng cũng chưa thật thống nhất; chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt.

Thực tế cho thấy nơi nào quan tâm, triển khai quyết liệt thì kết quả đạt được tốt, những nơi chưa thực sự quan tâm thì kết quả hạn chế.

2. Để thực hiện có kết quả chương trình công tác những tháng cuối năm 2013, đẩy nhanh và có hiệu quả tái cơ cấu DNNN, góp phần tích cực vào tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, cần tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc Kết luận số 50-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; chú trọng đến nội dung đánh giá, tình hình nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo và định hướng tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện có kết quả những công việc sau:

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN cần bảo đảm thời hạn hoàn thành theo kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

- Bộ Tài chính:

+ Trình Chính phủ Đề án thực hiện thí điểm góp vốn cổ phần để thành lập mới đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Trình Chính phủ các Nghị định: về tổ chức, quản lý, hoạt động và giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước; về quy định Điều lệ mẫu của tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; về quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung quy định về bán, giao DNNN; về quy định chi tiết thi hành Luật Hợp tác xã.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ các quy định về: Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục, phân loại DNNN; quy chế quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; quy chế công bố thông tin về hoạt động của các công ty TNHH do Nhà nước làm chủ sở hữu.

+ Trình Ban cán sự đảng Chính phủ Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN để trình Hội nghị Trung ương tám Khóa XI.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu về việc thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp và Đề án tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối triển khai, thực hiện các chính sách trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010 và Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2013-2018.

- Trong tháng 7 năm 2013:

+ Các Bộ: Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ dự thảo các Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty thuộc trách nhiệm của Bộ;

+ Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc Bộ và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Các Bộ quản lý ngành sớm trình Thủ tướng Chính phủ đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.

- Trong tháng 9 năm 2013, Bộ Công thương trình Chính phủ Đề án ưu tiên phát triển các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013-2020.

b) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình và kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo Tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin trong việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin theo Kết luận của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW hoàn thành Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ tổng kết về sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh; Bộ Tài chính xây dựng báo cáo tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa DNNN.

- Theo dõi, kịp thời nắm bắt và đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; chuẩn bị tổng kết việc thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2005 để làm cơ sở cho việc xây dựng khuôn khổ pháp luật phù hợp quản lý có hiệu quả DNNN; công tác cán bộ đối với DNNN.

c) Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Phương án và Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo, Bộ Tài chính kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đã được phân công; đặc biệt chú ý việc công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; bảo đảm doanh nghiệp hoạt động đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật.

Xây dựng lộ trình thoái vốn đã đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính. Đối với những dự án, những khoản đầu tư càng để càng mất vốn thì thoái vốn sớm, trường hợp khác tính toán hợp lý, có lộ trình cụ thể, bảo đảm hiệu quả.

đ) Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN, nhất là về giải quyết lao động dôi dư, đối chiếu công nợ, xử lý tài chính, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

e) Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường chính thức cử lãnh đạo Bộ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

               

                  Phạm Viết Muôn

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam