Công ty luật TNHH Hà Đô

BV đương sự tại Trung tâm Trọng tài

  • Bảo vệ đương sự tại trung các tâm trọng tài

    Bảo vệ đương sự tại trung tâm trọng tài

    Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại được tiến hành theo trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành bởi Hội đồng Trọng tài thuộc...