Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: dan su | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

    Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015

    Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản...