Công ty luật TNHH Hà Đô

Pháp luật Hình sự

 • Thông tư số 57/2012/TT-BCA ban hành ngày 18/09/2012

  Thông tư số 57/2012/TT-BCA ban hành ngày 18/09/2012

  Thông tư số 57/2012/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 18/09/2012 quy định chi tiết thi hành việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh....

 • Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013

  Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013

  Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính ngày 06/02/2013 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành...

 • Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13-5-2011

  Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13-5-2011

  Nghị định số 47/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13-5-2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16/09/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc....

 • Thông tư liên tịch 02/2013 ngày 15/5/2013

  Thông tư liên tịch 02/2013 ngày 15/5/2013

  Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 15/5/2013 về việc hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm...

 • Thông tư liên tịch 03/2013 ngày 15/5/2013

  Thông tư liên tịch 03/2013 ngày 15/5/2013

  Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế ngày 15/5/2013 về việc hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối...

 • Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

  Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

  Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 06/06/2013 về việc hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc...

 • Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17-06-2013

  Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17-06-2013

  Nghị định số 59/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17-06-2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng....

 • Thông tư liên tịch 10/2013 ngày 26/6/2013

  Thông tư liên tịch 10/2013 ngày 26/6/2013

  Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính ngày 26/6/2013 về việc hướng dẫn áp dụng một số Điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm...

 • Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT

  Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT

  Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ngày 04/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật...

 • Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014

  Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014

  Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định Quy chế về tạm giữ, tạm giam do Bộ Công an ban hành...