Công ty luật TNHH Hà Đô

Thông tư số 01/2012/TT-BCA ngày 03/01/2012

BỘ CÔNG AN
—————-
Số: 01/2012/TT-BCA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CÁC LOẠI BIỂU MẪU, SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM
Căn cứ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam; Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam; Nghị định số 09/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2011 sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Bộ trưởng Bộ Công an quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam của Công an các đơn vị, địa phương như sau:
Điều 1. Các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam
1. Biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam gồm 26 loại biểu mẫu có ký hiệu từ TG1 đến TG26 (có danh mục và quy cách kèm theo).
2. Sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam gồm 18 loại sổ có ký hiệu từ STG1 đến STG18 (có danh mục và quy cách kèm theo).
Điều 2. In ấn các loại biểu mẫu, sổ theo dõi
1. Các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam phải được in ấn theo đúng quy định về nội dung, quy cách, hình thức biểu mẫu, sổ theo dõi ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu về biểu mẫu, sổ theo dõi lập dự trù số lượng gửi về Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp để có kế hoạch in, cấp phát.
Trên cơ sở đề xuất của Công an các đơn vị, địa phương. Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp lập kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức in ấn, cấp phát hoặc hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương in.
Điều 3. Quản lý, sử dụng biểu mẫu, sổ theo dõi
1. Các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam phải quản lý chặt chẽ theo quy định của Bộ Công an và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm.
2. Việc ghi các thông tin, số liệu trong biểu mẫu, sổ theo dõi phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, đúng quy định.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012 và thay thế Quyết định số 1092/QĐ-BCA(C11) ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các loại biểu mẫu, sổ sử dụng trong công tác theo dõi quản lý tạm giữ, tạm giam.
2. Tổng Cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi việc thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời.

 

 Nơi nhận:
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy;
- Lưu: VT, C81.

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam