Công ty luật TNHH Hà Đô

Nghị quyết số 56/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 24-04-2013

CHÍNH PHỦ
——–

Số: 56/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT VỀ VIỆC CÔNG DÂN VIỆT NAM LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT

 VÀ CÔNG DÂN BÊ-LA-RÚT LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN

TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————————–

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 31/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về việc công dân Việt Nam làm việc có thời hạn tại Bê-la-rút và công dân Bê-la-rút làm việc có thời hạn tại Việt Nam.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan về ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.

 Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam