Công ty luật TNHH Hà Đô

Công văn 213/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự; dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------------------

Số: 213/TANDTC-KHXX

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự; dẫn độ và chuyển giao người đang chẩp hành hình phạt tù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đồng chí Chánh Tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao.

Thực hiện các quy định tại Điều 63, Điều 68 Luật tương trợ tư pháp và Điều 7 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tương trợ tư pháp và đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 6875/BTP-PLQT ngày 23/9/2013, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí chỉ đạo đơn vị mình tổng hợp và cung cấp cho Tòa án nhân dân tối cao số liệu thống kê về tình hình thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hình sự; ra quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ; quyết định chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao; quyết định tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận người đang chấp hành hình phạt tù. Số liệu thống kê lấy từ 01/8/2013 đến 30/9/2013 theo mẫu đính kèm Công văn này.

Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí chỉ đạo đơn vị mình gửi số liệu thống kê nêu trên về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Viện khoa học xét xử) bằng bản điện tử vào hộp thư điện tử: vkhxx.quocte@toaan.gov.vn chậm nhất là vào ngày 10/10/2013./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Lưu: VP, VKHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Tống Anh Hào

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TƯỢNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ, HÌNH SỰ; DẪN ĐỘ,

CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 

I. SỐ LIỆU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ (01/8/2013-30/9/2013)

ỦY THÁC TƯ PHÁP VÀO VIỆT NAM

ỦY THÁC TƯ PHÁP RA NƯỚC NGOÀI

TỪ NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

TỪ NƯỚC CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐẾN NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐẾN NƯỚC CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐA THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 1: Đã thực hiện: Tòa án Việt Nam đã thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp của nước ngoài (có kết quả hoặc không có kết quả) và đã gửi thông báo về việc thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp đó do Bộ Tư pháp Việt Nam; Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp của Tòa án Việt Nam (có kết quả hoặc không có kết quả) và Tòa án Việt Nam đã nhận được thông báo về việc thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp đó.

Chưa thực hiện: Tòa án Việt Nam đang xem xét thực hiện (đối với yêu cầu ủy thác vào Việt Nam); Tòa án Việt Nam chưa nhận được thông báo về việc thực hiện ủy thác tư pháp từ Tòa án nước ngoài, cơ quan thẩm quyền của nước ngoài hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi về (đối với yêu cầu ủy thác tư pháp ra nước ngoài).

 

2. SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DẪN ĐỘ HOẶC TỪ CHỐI DẪN ĐỘ; QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO HOẶC TỪ CHỐI CHUYỂN GIAO; QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN HOẶC TỪ CHỐI TIẾP NHẬN NGƯƠI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ (01/8/2013-30/9/2013)

YÊU CẦU DẪN ĐỘ, CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐẾN VIỆT NAM

TỪ NƯỚC KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

TỪ NƯỚC CHƯA KÝ HIỆP ĐỊNH VỚI VIỆT NAM

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

ĐÃ THỰC HIỆN

CHƯA THỰC HIỆN

TỪ CHỐI THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 2: Đã thực hiện: Tòa án Việt Nam đã ra quyết định dẫn độ hoặc từ chối dẫn độ; đã ra quyết định tiếp nhận hoặc chuyển giao hoặc từ chối tiếp nhận hoặc từ chối chuyển giao người đang thi hành án phạt tù cơ quan có thẩm quyền, của nước ngoài.

Chưa thực hiện: Tòa án Việt Nam đang xem xét yêu cầu dẫn độ; yêu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao người đang thi hành án phạt tù của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Ghi chú 3: các nước đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự với Việt Nam là Nga, Séc, Slovakia, Cuba, Hungary, Bungari, Ba Lan, Lào, Trung Quốc, Pháp Ucraina, Mông Cổ, Belarut, Triều Tiên; ký hiệp định hình sự với Việt Nam là: Vương quốc Anh và Bắc Alien, Ấn Độ, Hàn Quốc; ký hiệp định dẫn độ với Việt Nam là Hàn Quốc, Úc, An-giê-ri; ký hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù với Việt Nam là Hàn Quốc, Thái Lan, Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

 

author

Về tác giả: Lê Minh Tuấn

Luật sư, Giám đốc / Lawyer, Director

Tư vấn thương mại quốc tế / International Trade Consultant

Điện thoại: (024) 730 86 999 / Mobi: 090 45 45 299

Email: infor@hado-law.com / Email: infor.ssv@gmail.com 

Đánh giá 9.8 / 10 bởi hơn 200 khách hàng lớn tại Việt Nam