Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: Thư viện pháp luật | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

 • Bộ luật về tố tụng dân sự

  Bộ luật về tố tụng dân sự

  Bộ luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004 về tố tụng dân sự....

 • Luật hòa giải ở cơ sở

  Luật hòa giải ở cơ sở

  Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2013. Luật này quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động...

 • Luật xuất bản

  Luật xuất bản

  Luật xuất bản số 20 ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất...

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự

  Luật này nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều trong bộ luật tố tụng dân sự....

 • Luật thi hành án dân sự

  Luật thi hành án dân sự

  Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự,...

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

  NGHỊ ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

  Hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập;...

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

  Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với...

 • Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

  Nghị định này quy định chi tiết về phạm vi hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và một số biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở....

 • NGHỊ ĐỊNH Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

  NGHỊ ĐỊNH Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

  Nghị định này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, chiến sỹ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong...

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

  NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

  Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm. Sản phẩm rượu và cồn...