Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: Tạm ngừng | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Pháp luật quy định về tạm ngừng kinh doanh như thế nào

    Pháp luật quy định về tạm ngừng kinh doanh như thế nào

    Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh...