Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: hợp đồng | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Bồi thường vi phạm hợp đồng lao động

    Bồi thường vi phạm hợp đồng lao động

    Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia xác lập quan hệ lao động....

  • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

    Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

    Vì bố ông chưa làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng (sang tên) đối với QSD đất được ông bà tặng cho nên căn cứ theo các quy định nêu trên thì Hợp đồng tặng cho chưa có hiệu lực và bố ông chưa có quyền sở hữu đối với QSD 02 thửa đất đó và như vậy đây...