Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: bao lanh | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Sự khác nhau giữa thế chấp và bảo lãnh

    Sự khác nhau giữa thế chấp và bảo lãnh

    Hiện nay rất nhiều người khó phân biệt rành mạch giữa hợp đồng thế chấp và hợp đồng bảo lãnh, nhiều người mặc định các hợp đồng có ba bên tham gia là hợp đồng bảo lãnh, còn hợp đồng ký kết giữa hai bên là hợp đồng thế chấp....