Công ty luật TNHH Hà Đô

Tag: 2015 | CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2015

    Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2015

    Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2015 là 276.055, trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà...